مدیریت یکپارچه منابع آب زاینده رود

توسعه مناسب خدمات آبرسانی شهری

بسته کاری: مدیریت مصرف آب شرب

چالش‌ها

مصرف سرانه آب شرب در شهرهای استان اصفهان به طور متوسط 250 لیتر می‌باشد که در مناطق روستایی مقداری از این میزان کمتر است. جهت ایجاد راهکارهایی برای کاهش مصارف خانوار، الگوهای مصرف مشترکین بایستی تعریف گردد. به منظور ارائه راهکارهای پیش‌گیرانه، داشتن اطلاعات مربوط به زمان دقیق، میزان و موارد مصرف بسیار اساسی می‌باشد.

فعالیت‌های پروژه:

در چارچوب پایلوت الگوی مصرف، به طور تصادفی و با دقت زیادی مصارف تعدادی خانوار پایش و امکان صرفه‌جویی شناسایی گردید. با به کار بردن نرم‌افزار DEMAPLAN اطلاعات جمع‌آوری و آنالیز شده و راهبردهایی جهت مدیریت مناسب مصرف طراحی گردید. در این مدل (DEMAPLAN) می‌توان نقاط شروع کار جهت آبرسانی بر اساس تقاضا را تعیین کرد.

اندازه‌گیری‌های اولیه در بیش از 50 خانوار شهر کاشان انجام و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. فعالیت اخیر در حال حاضر به شهرهای بیشتری در حوضه که شرایط آب و هوایی و الگوی مصرف متفاوتی دارند گسترش داده می‌شود.

این پایلوت ایجاد و توسعه مدول آموزش در زمینه مدیریت مصرف آب را نیز شامل می‌گردد.

نصب دستگاه‌های اندازه‌گیری DEMAPLAN

شماتیک راه‌اندازی DEMAPLAN

مقایسه مصرف سرانه آب خانگی در هر ساعت در شهرهای هرزبرگ(آلمان) و کاشان (ایران)

‌نتایج مورد انتظار:

پس از شناسایی وابستگی‌ها و الگوهای مصرف آب، راهبردهای تطبیق‌یافته محلی با استفاده از راهکارهای اولویت‌بندی شده توسعه می‌یابند. مدول آموزش نیز توسط مرکز آموزش عالی ایران – آلمان در بخش مدیریت آب و پساب ارائه خواهد شد.

تماس:

Tamara Nuñez von Voigt, inter 3, iwrm@inter3.de