مدیریت یکپارچه منابع آب زاینده رود

ارزیابی پتانسیل‌ها جهت تغییر و تحول در بخش کشاورزی

مدل مزرعه AgroHyd جهت ارزیابی راهکارهای اجرایی بخش کشاورزی

چالش‌ها

بخش کشاورزي در حوضه زاينده‌رود جهت تأمين نياز آبي محصولات کشاورزي در شرايط کم آبي چه اقداماتي مي‌تواند انجام دهد؟ در پاسخ به اين سوال، ارزيابي روابط بين استراتژي‌هاي مديريتي بخش کشاورزي به منظور بهبود فرآيند‌هاي هيدرولوژيکي در حوضه و افزايش بهره‌وري آب در مزرعه، ضروري می باشد. قبل از هر گونه اقدامي، بايد اثرات بالقوه‌ي اجراي راهبرد‌هاي جديد در مزرعه ارزيابي گردد.

Water flows and boundaries of farm system

فعالیت‌های پروژه:

ابزار مديريتي جهت شبيه‌سازي منابع آبي موجود در حوضه آبريز، به برآوردهايي از نياز آبي تمام مصرف‌کنندگان آب احتياج دارد. مدل مزرعه AgroHyd، به منظور تخمين نياز آبياري محصولات در حوضه و اثرات تغيير فعاليت‌ها در بخش کشاورزي بر مصرف آب، استفاده مي‌گردد. توسعه ابزار مديريتي آب در فاز اول، با ترکيب مدل‌هاي آب سطحي و زيرزميني (MikeBasin, FeFlow) شروع شد. اين ترکيب با استفاده از مدل جامع مزرعه AgroHyd که مقادير مصرف آب مزارع را محاسبه مي‌کند، توسعه مي‌يابد. مدل مزرعه AgroHyd يک مدل GIS مبنا مي‌باشد که قادر است عملکرد آب در مزارع منفرد يا نواحي تحت آبياري را نمايش داده و به منظور ارزيابي سناريوهاي بهبود بهره‌وري آب در مزرعه، استفاده گردد.

چوپانی در استان اصفهان

مکان آزمون تحقیقاتی

کشاورزان در استان اصفهان

‌نتایج مورد انتظار:

در مدل، تغییر در نیاز آبیاری، با اجرای راهبرد‌های مختلف در بخش کشاورزی همانند سیستم‌های نوین آبیاری، شخم حفاظتی یا محصولات جایگزین، مورد محاسبه قرار خواهد گرفت. بدین ترتیب، تلفیق مجموعه‌ای از راهکار‌های مدیریت پایدار آب و خاک در سطح منطقه شناسایی و تعیین می‌گردد.

تماس:

Dr. Judy Libra, Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie e.V. (ATB), jlibra@atb-potsdam.de