مدیریت یکپارچه منابع آب زاینده رود

ارزیابی پتانسیل‌ها جهت تغییر و تحول در بخش کشاورزی

بسته کاری: مشارکت کشاورزان در تغییر و تحول بخش کشاورزی

چالش‌ها

بیش از یک میلیون نفر در حوضه زاینده‌رود از بخش کشاورزی امرار معاش می‌کنند. بدون تعهد و مشارکت ذینفعان، تلاش‌ها جهت استفاده بهینه از آب به نتایج رضایت بخشی منتهی نخواهد شد. بنابراین کشاورزان محلی و نمایندگان آن‌ها باید فعالانه در پیشبرد راهبرد‌هایی در راستای کاربری بهینه اراضی مشارکت داده شوند.

فعالیت‌های پروژه:

کارگاه‌های متعددی در راستای روش تطبیق یافته مشارکت کشاورزان برگزار خواهد شد. این رویکرد در آلمان توسعه یافته و انجام آن در کشورهای مختلف موفقیت‌آمیز بوده است. مشارکت کشاورزان در قالب یک گروه 25 نفره که به طور تصادفی انتخاب شده باشند، برای بررسی مسئله‌ای خاصانجام می‌پذیرد. صاحب نظران هر بخش، موضوعات خاص را از دیدگاه های مخالف به بحث می گذارند. در مرحله بعد، شرکت‌کنندگان کارگاه، هر یک از موضوعات را به صورت جداگانه در گروه های کوچک به بحث و تبادل نظر گذاشته و پس از توافق پیرامون اظهارات یکدیگر نتایج را ارائه خواهند داد. همه شرکت‌کنندگان به وزن دهی یا امتیاز بندی نظرات دعوت می‌شوند. در طول روز کارگاه به منظور اجتناب از تسلط افراد در روند تبادل نظر و همچنین ایجاد فرصت یکسان برای همه شرکت‌کنندگان، اعضای گروه‌های کوچک تغییر می‌کنند. معمولا به منظور بازنمایی بهتر نظرات، از حضور گروه‌های مختلف کشاورزان استفاده می شود. در نهایت، نتایج حاصل از کارگاه در قالب گزارشی تهیه می‌شود.

اولین کارگاه مشارکتی با حضور حدودا 60 نفر از کشاورزان سرتاسر حوضه به منظور حصول پیشنهاد‌هایی برای گزینه‌های عملی در بخش کشاورزی در آذرماه سال 1395 در اصفهان برگزار گردید. محورهای اصلی پیش‌تر با مشارکت همکاران ایرانی تعریف و مشخص شده است. راهکارها شامل اقداماتی جهت افزایش بهرهوری اقتصادی آب در کشاورزی (درآمد بیشتر به ازای هر لیتر آب مصرفی) و عملکرد بیشتر محصولات (کیلوگرم محصول بیشتر به ازای هر لیتر آب مصرفی) می‌باشد. اطلاعات و مطالبی توسط کارشناسان ایرانی از نهادهای مختلف به شرکت‌کنندگان ارایه شد. پیشنهادهاو نظرات اصلی آنها به صورت یک گزارش در اختیار تصمیم‌گیران و مسئولین قرار خواهد گرفت.

پوستر کارگاه

حس با هم بودن و عطوفت کشاورزان استان‌های اصفهان و چهارمحال بختیاری

شرکت‌کنندگان اولین کارگاه مشارکتی کشاورزان در سال 1395

پوستر کارگاه

‌نتایج مورد انتظار:

پیشنهاداتی در طول کارگاه‌ها با حضور ذینفعان ارائه می‌گردد که مبنایی مستند برای اقدامات و راهبرد‌های کاربری بهینه اراضی در آینده فراهم خواهد نمود. همچنین مشارکت‌کنندگان و ذینفعان اطلاعات سودمندی در زمینه روش‌های مشارکتی کسب خواهند نمود.

تماس:

Lena Horlemann, inter 3, horlemann@inter3.de