مدیریت یکپارچه منابع آب زاینده رود

ارزیابی پتانسیل‌ها جهت تغییر و تحول در بخش کشاورزی

کاهش مصارف آب با استفاده از فن‌آوری‌های نوین آبیاری و افزودنی‌های خاک

چالش‌ها

در سالهای پیش، بخشی از سامانه‌های آبیاری سنتی در ایران به آبیاری بارانی تبدیل شده‌اند. جهت این دگرگونی وام‌هایی از طرف دولت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.

پس از ایجاد این تغییرات، مشکلات دیگری بروز نمود. کاشت بعضی از گونه‌های گیاهی دیگر ممکن نشد و کشاورزان به بهانه کاهش مصرف آب، اراضی زیرکشت را توسعه دادند، که موجب تأثیر منفی در بیلان آبخوان‌های منطقه گردید.

فعالیت‌های پروژه:

پروژه‌های پایلوت دو راهبرد را جهت کاهش تقاضای آب کشاورزی بدون کاهش تولید محصول دنبال می‌نمایند.

1-  معرفی و گسترش فن‌آوری‌های نوین آبیاری سیستم (DOFISYS) جهت آبیاری متکی به تقاضا و استفاده از کود با بکاربردن پساب تصفیه شده

این روش به منظور افزایش بهره‌وری کود و آب کشاورزی و همچنین اجتناب از جذب مواد مغذی در آب‌های زیرزمینی به کار رفته و شامل سه بخش مرتبط به هم می‌باشد که از طریق مدول آبیاری، مدول کنترل و یک مدول پایش با هم در ارتباط می‌باشند.

2-  استفاده از افزودنی‌های خاک جهت بهبود ظرفیت ذخیره آب و افزایش بهره‌وری

عوامل هوازی و بی هوازی با استفاده از افزودنی‌های خاک جهت افزایش بهره‌وری آب و عملکرد محصول، بهبود خواهند یافت. تیم پروژه در حال حاضر جهت اجرای آزمایشات صحرایی مربوطه با مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان وارد مذاکره شده است.

سیستم DOFISYS در ژانویه 2020

طراحی نمونه ای از تکنولوژی DOFISYS

‌نتایج مورد انتظار:

انتظار می‌رود نیاز آبی بخش کشاورزی بدون افت تولید، کاهش یابد. نتایج دیگر شامل: بهبود عرضه آب، کاهش استرس آبی محصولات، بهبود کیفیت خاک با به کار بردن ریزمغذی‌ها و بهبود تغذیه گیاهان با افزایش فعالیت میکروارگانیسم‌ها می‌باشد.

تماس:

Ulf Tscherner, abc advanced biomass concepts, ut@abc-loesung.de