مدیریت یکپارچه منابع آب زاینده رود

حمایت از ظرفیت‌سازی

تسهیل در انتقال فن‌آوری و دانش، مرکز آموزش عالی ایران – آلمان (GITC)

چالش‌ها

بخش آب در ایران دوره‌های آموزشی زیاد و متنوعی را از دوره‌های دانشگاهی تا آموزش کوتاه مدت ارائه می‌نماید. با این وجود در مؤسسات آموزشی ایران در ارتباط با آموزش مفاهیم عملی و فن‌آوری‌های جدید نقاط ضعفی وجود دارد.

فعالیت‌های پروژه:

مرکز آموزش عالی ایران- آلمان، ضمن ایجاد فرصتی برای ذینفعان بخش آب هر دو کشور، بستری برای ارائه و آزمون فن‌آوری‌ها و نیز ارتقای تجارب و همکاری‌ها فراهم می‌آورد. در چارچوب پروژه مدیریت یکپارچه منابع آب از طریق مدول‌های آموزشی مختلف، مدرسین به طور همه جانبه آموزش می‌بینند. آموزش مربیان شامل مفاهیم آموزشی و روش‌های علمی است.

مرکز آموزش عالی ایران- آلمان در مؤسسه آموزش عالی علمی- کاربردی صنعت آب و برق اصفهان مستقر خواهد شد که فعالیت‌های آن شامل 3 رکن زیر می‌باشد:

مدول‌های آموزشی: دوره‌های آموزشی در زمینه مدیریت آب شهری و پساب برگزار خواهد شد. همچنین آموزش مربیان با استانداردی مشابه دوره‌های حرفه‌ای در آلمان صورت خواهد گرفت.

پایلوت: مرکز آموزش عالی ایران- آلمان یک ارتباط عملی قوی در بین دیگر پایلوت‌ها ایجاد خواهد نمود. در این پایلوت‌ها مدول‌های آموزشی توسعه خواهند یافت.

نمایشگاه مرکز آموزش عالی ایران- آلمان: مرکز آموزش عالی ایران- آلمان زمینه را برای حضور شرکت‌های آلمانی جهت ارائه فن‌آوری و آموزش‌های مربوطه مهیا می‌نماید و بدین ترتیب بستری جهت همکاری‌های بیشتر فراهم می‌گردد.

در پروژه مدیریت یکپارچه منابع آب با ایجاد مدول‌های آموزشی، مربیان آموزش کاملی شامل مفاهیم آموزشی و روش‌های علمی خواهند دید. پایلوت آموزش مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و نتایج آن در مدول‌ها و برنامه‌های آموزشی آینده اعمال می‌گردد.

بازدید تیم پروژه از IHEARI

آزمایشگاه در IHEARI.

کارگاه آموزشی در IHEARI

نتایج مورد انتظار:

از طریق یک مرکز آموزش مستقل، با ایجاد ارتباط بین تجربیات آلمان و نیازهای طرف ایرانی، تبادل دانش و فن‌آوری‌ها و نیز ارتقای درخواست‌های آموزشی موجود صورت خواهد گرفت. بدین ترتیب دانش مدیریت یکپارچه منابع آب در این مرکز به مدیران، کارشناسان مؤسسات و شرکت‌های مدیریت منابع آب و نیز عموم، ارائه می‌گردد.

ارتباط:

Dr. Shahrooz Mohajeri