مدیریت یکپارچه منابع آب زاینده رود

برنامه‌ریزی جهت رشد پایدار صنایع

منابع آب جایگزین برای فرآیندهای صنعتی

چالش‌ها

در صنایع، برای آبی که به منظور مقاصد مختلف از جمله تمیزکاری، گرمایش، سرمایش، انتقال، یا به عنوان یک ماده خام یا حلّال استفاده می‌شود، جایگزینی وجود ندارد. در تابستان 1393، کمبود آب منجر به محدود شدن تولید گردید. بنابراین ضروری است در دوران کمبود آب، منابع آب جایگزین، شناسایی و ارزیابی گردند.

فعالیت‌های پروژه:

در این پروژه راهکارهایی برای دو صنعت بزرگ فولاد و نیز نیروگاه اصفهان، که بیشترین مصرف آب بخش صنعت در حوضه را به خود اختصاص داده‌اند، در نظر گرفته شده است. جایگزین کردن هر راهکار تنها در شرایطی امکان‌پذیر است که یا هزینه‌ای جدید دربر نداشته باشد و یا کم هزینه باشد.

اجزاء اصلی شامل:

ایجاد یک مفهوم فنی- اقتصادی جهت استفاده مجدد از پساب شهری به عنوان آب مورد استفاده در فرآیند تولیدات صنعتی با کیفیت‌های مختلف

کاهش تقاضای آب از طریق کاهش مصرف و استفاده از فن‌آوری‌های بازیافت

ارائه‌ی معیار و فرآیندی جهت زدودن مواد رسوبی بر روی سیستم‌های غشایی

برای استفاده مجدد فاضلاب شهری، بازیابی آب داخل واحدهای مسکونی و کاهش مصرف آب، مدل گردشی آب – انرژی – ماده توسعه می‌یابد. این مدل قادر به محاسبه و مقایسه گزینه‌های مختلف خواهد بود. اقدامات مناسب براساس محدودیت‌ها، تعریف و اجرا خواهد شد.

بازدید از نیروگاه برق اصفهان

‌نتایج مورد انتظار:

این پایلوت راهکار‌ها و راهبرد‌هایی را برای توسعه پایدار صنعتی با کاهش مصرف آب صنایع، استفاده داخلی مجدد از آب و توسعه منابع آب جایگزین فراهم می‌آورد.

تماس:

Prof. Dr. Sven Geißen, Technical University Berlin, sven.geissen@tu-berlin.de