مدیریت یکپارچه منابع آب زاینده رود

همکاران پروژه

همکاران پروژه مدیریت یکپارچه منابع آب رودخانه زاینده‌رود شامل بخش‌های دولتی، مؤسسات و شرکت‌های معتبر تحقیقاتی گوناگون می‌باشد. همکاران فوق از تجارب چندین ساله خود در پروژه‌های بین‌المللی و در راستای مدیریت پایدار منابع آب، در این پروژه استفاده خواهند نمود.