مدیریت یکپارچه منابع آب زاینده رود

برنامه‌ریزی جهت رشد پایدار صنایع

علاوه بر بخش کشاورزی، بخش صنعت نیز از نظر اقتصادی در حوضه زاینده‌رود حائز اهمیت می‌باشد. بیش از 350 هزار نفر در صنایع بزرگ فولاد، سیمان، پالایشگاه نفت و حدود 13 هزار صنعت به کار مشغول هستند. به منظور افزایش استاندارد زندگی شهروندان در میان مدت و درازمدت، منطقه نیازمند توسعه می‌باشد.

با توسعه بیشتر بخش صنعت در حوضه زاینده‌رود، انتظار می رود تا سال 1404، نیاز آبی بین حدود 70 تا 130 درصد افزایش یابد.

منابع آب جایگزین و کاهش مصرف آب

کاهش مصرف، باز چرخانی آب و دستیابی به منابع جدید از رویکردهای مورد نیاز در بخش صنعت می‌باشد. بنابراین با پیشنهاد همکاران ایرانی و تجارب بین‌المللی، مقرر گردید که توسعه راهکارهای پایدار و مؤثر جهت دستیابی به اهداف فوق در فاز دوم پروژه، توسط کارشناسان آلمانی انجام گردد.

این راه‌حل‌ها شامل استفاده از منابع آب جایگزین، بهینه‌سازی تصفیه‌خانه‌های پساب صنعتی و به اجرا درآوردن مدل پارک صنعتی- اکولوژیکی در یک شهرک صنعتی، می‌باشد.

انتظار می‌رود تا سال 1397، دو پایلوت " منابع آب جایگزین جهت فرآیند‌های صنعتی" و "طراحی شهرک‌های صنعتی با ایجاد مفهوم پارک‌های صنعتی – اکولوژیکی"، اقدامات و راهبردهایی عملیاتی در راستای رشد پایدار صنعتی را فراهم آورند.

بسته‌های کاری: