مدیریت یکپارچه منابع آب زاینده رود

DSS: پشتیبانی از فرآیندهای تصمیم گیری با مدل ها

سیستم پشتیبانی تصمیم گیری (DSS)، به منظور فراهم سازی اطلاعات مربوط به موضوعات مدیریت استراتژیک منابع آب برای تصمیم سازان در حوضه آبریز درنظر گرفته شده است. در حقیقت این سیستم، اطلاعات مذکور را به صورت خلاصه، طبقه بندی شده و تصویری ارائه نموده و بنابراین، یک عنصر فنی کلیدی در فرآیند IWRM است.

DSS ، به عنوان یک سیستم اجرایی - کاربردی به گونه ای طراحی شده که بتواند وضعیت فعلی منابع آب و نیز تأثیرات میان مدت و بلند مدت تصمیمات و اقدامات مدیریتی را بر اساس داده های مورد پذیرش، ارائه نماید.

سازمان‌های حوضه آبریز: تعادل‌بخشی در منافع تمام نقش‌آفرینان

سیستم حال حاضر، که می تواند در صورت لزوم توسعه یابد، نتایج پیچیده مدل ها را گرد هم آورده و کاربران آن را قادر می سازد که:

- رویکردهای جایگزین برای مدیریت منابع آب را شناسایی نمایند،
- ارزیابی از دامنه تصمیمات مدیریتی منابع آب داشته و
- امکان مشروعیت بخشیدن به تصمیمات گرفته شده را فراهم نمایند (بر اساس داده های علمی).

DSS به عنوان مؤلفه اصلی فرآیند IWRM

با فراهم سازی اطلاعاتی در مورد منابع آب در حوضه آبریز و نیز نیازهای مصرفی هر کاربر،DSS می تواند اثرات متقابل بین عناصر مهم مانند بخش های گوناگون حوضه، آب های زیرزمینی و آب های سطحی، حال و آینده را ترسیم نماید. به این ترتیب، سیستم پشتیبان تصمیم گیری مرجعی برای تصمیمات مدیریتی منابع آب و اجرای مقطعی آنها را تشکیل می دهد.
بنابراین، این سیستم ابزاری است مناسب برای مقابله با چالش های روزافزون در حوضه آبریز و نیز فشار فزاینده ای که تغییرات آب و هوایی به ویژه بر منابع آب داشته است.
کارایی و سودمندی این سیستم را می توان با اطمینان به تصمیم گیران نشان داد و مد نظر است که از این ابزار، برای امور مربوط به سازمان حوضه رودخانه (RBO) استفاده گردد. DSS هنوز به طور کامل در مرحله دوم پروژه تکمیل و به بهره برداری نرسیده، چراکه اجزاء تشکیل دهنده آن به دلایل مختلف در دو دوره گذشته پروژه تکمیل نشدند.
برای اجرای موفقیت آمیز و عملیاتی نمودن کاربردDSS ، توسعه نرم افزارها و آموزش های بیشتر مورد نیاز بوده که در سه بسته کاری زیر در حال انجام می باشند:

بسته های کاری

FEFLOW / MIKE HYDRO Basin (MHB)
SWAT
WISKI Data management