مدیریت یکپارچه منابع آب زاینده رود

توسعه صنعتی پایدار

علاوه بر کشاورزی، صنعت یک بخش مهم اقتصادی در حوضه آبریز زاینده رود است. بیش از 350،000 نفر در کارخانه های بزرگ فولاد و سیمان و پالایشگاه های نفت و حدود 13،000 شرکت های کوچکتر کار می کنند. این منطقه برای حفظ یا حتی بهتر شدن سطح زندگی جمعیت رو به رشد خود، به توسعه صنعتی در میان مدت و بلند مدت وابسته است.

صنعت، بخشی در حال رشد در حوضه آبریز زاینده رود بوده و پیش بینی می شود تقاضای آب تا سال 2025 حدود 70-130 درصد افزایش یابد. اگرچه، به سبب کمبود آب در منطقه اصفهان صنایع که در جایگاه سوم لیست اولویت بندی توزیع آب توسط دولت قرار دارند، در گذشته مجبور به کاهش تولید خود شدند.

کمتر، بیشتر است: کاهش مصرف آب و منابع جایگزین آب

در بخش صنعت ، رویکردهایی به منظور کاهش مصرف آب، استفاده مجدد از آب و توسعه منابع جدید آب مورد نیاز می باشند. بر اساس ساختار مرحله دوم پروژه، استفاده مجدد از پساب شهری، تصفیه کنسانتره، کاهش مصرف آب و بازیافت آب به صورت علمی مورد بررسی قرار گرفت و با استفاده از مدل سازی، قابلیت صرفه جویی در مصرف آب تعیین شد. نتایج حاصل از این بخش، در یکی از صنایع بزرگ به صورت پایلوت در مرحله سوم اجرایی خواهند شد.
بنابراین بسته های کاری زیر برای این مرحله از پروژه در نظر گرفته شده اند:

بسته های کاری

مدل سازی یکپارچه تولید
ساخت و بهره برداری از تصفیه خانه های بزرگ مقیاس
آموزش: مدل سازی، آموزش مربیان