مدیریت یکپارچه منابع آب زاینده رود
 

فعالیت‌های پروژه

پروژه IWRM شامل پنج ماژول می‌باشد، که در آن‌ها فعالیت‌های مختلفی پیاده‌سازی می‌شود. آنها با هم مراحل مختلف لازم برای اجرای مدیریت یکپارچه منابع آب در حوضه آبریز رودخانه زاینده‌رود را تشکیل می‌دهند. فعالیت‌ها در بسته‌های کاری مجزی، به طور مستقیم از نتایج فاز اول این پروژه مشتق شده‌اند.

ماژول‌ها عبارتند از: