مدیریت یکپارچه منابع آب زاینده رود

به کار گیری سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری

تبدیل ابزار مدیریتی آب به سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری

چالش‌ها

مدول اصلی ابزار مدیریتی آب آماده گردیده ولی همچنان نیازمند به اطلاعاتی است که در تصمیمات مدیریتی آب بسیار مهم می‌باشد. اطلاعات ناقص شامل: داده‌های مربوط به استان چهارمحال و بختیاری و همچنین میزان شوری آب سطحی و زیرزمینی به عنوان پارامتر مهم کیفی در برآورد نیاز آبی گیاهان، می‌باشد.

فعالیت‌های پروژه:

علاوه بر اطلاعات مربوط به استان چهارمحال و بختیاری و شوری آب، تغییرات و راهبردهای دیگری در ابزار مدیریتی آب در قالب سناریوهای تغییر و تحول در بخش کشاورزی، توسعه صنعتی و مدیریت پایدار آب زیرزمینی، نیز وارد می‌گردند.

جهت اطمینان از تکمیل و پذیرش ابزار مدیریتی توسط همکاران ایرانی، فعالیت‌های مشترک زیر در فاز 2 برنامه‌ریزی شده است:

توسعه و تکمیل بیشتر ابزار مدیریتی با بکارگیری روش های احتمالاتی در مدیریت آب

توسعه مدل در مناطقی از حوضه که در استان چهارمحال و بختیاری قرار گرفته است.

توسعه ابزار مدیریتی توسط مدلی که میزان شوری آب‌های سطحی و زیرزمینی را نیز لحاظ نماید.

توسعه، مدل‌سازی و ارزیابی راهبردهای تطبیقی و سناریوهای توسعه‌ای

در طول اجرای پروژه، در راستای استفاده از آخرین مدل‌ها و به لحاظ اطمینان از کسب مهارت‌های لازم در زمینه کار با ابزارهای مدیریتی، پس از اتمام پروژه، کارشناسان ایرانی مؤسسات گوناگون آموزش خواهند دید و همچنین مدول آموزش مدیریت یکپارچه منابع آب در راستای کاربرد ابزار مدیریتی توسعه یافته و اجرا می‌شود..

مدل MIKE Basin

مدل آب‌های زیرزمینی :FEFLOW برش‌های مقطعی در زیر حوضه نجف آباد.

نتایج مورد انتظار:

پیش‌بینی می‌شود که سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری اجرایی گردیده و قادر به فراهم کردن زمینه لازم جهت تصمیم‌گیری‌های آتی در مورد این که چگونه و کدام چالش‌های مدیریتی آب می‌بایست مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرند، می‌باشد. خصوصیت یکپارچگی این سیستم امکان به کارگیری خروجی‌های آن را به منظور توسعه و اجرای همزمان اقدامات مختلف را فراهم می‌کند.

ارتباط:

Contact Dr. Michael Kaltofen, DHI-WASY, kal@dhigroup.com