مدیریت یکپارچه منابع آب زاینده رود
 

فعالیت‌های پروژه

فاز اجرای پروژه IWRM زاینده رود، دارای چهار بخش مختلف بوده که هر یک، شامل فعالیت های گوناگون در قالب بسته های کاری تعریف شده خواهند بود. این بخش¬ها و بسته های کاری مربوطه، مستقیما از نتایج دو فاز ابتدایی پروژه منتج شده اند.

ماژول‌ها عبارتند از:

سازمان حوضه های آبریز

توسعه ظرفیت

سامانه پشتیبانی تصمیم گیری

صنعت