مدیریت یکپارچه منابع آب زاینده رود

برنامه‌ریزی جهت رشد پایدار صنایع

تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک صنعتی مورچه‌خورت

چالش‌ها

در شهرک صنعتی مورچه‌خورت میزان کل آب به دست آمده از فرآیند تصفیه پساب نشان می‌دهد که تأسیسات استفاده مجدد از پساب به اهداف حجمی خود نرسیده و این مسئله چالش‌هایی را برای تمامی بخش‌ها از جمله بخش برنامه ریزی، اداری و عملیاتی ایجاد نموده است.

فعالیت‌های پروژه:

تیم پروژه به پشتیبانی از عملکرد کلی تصفیه خانه فاضلاب (WWTP) می‌پردازد. اگرچه، برخی صنایع مشخص، قبل از تخلیه پساب خود در شبکه فاضلاب، واحدهای پیش تصفیه غیرمتمرکز ایجاد نموده‌اند، با این حال ظرفیت کل تصفیه 2000 مترمکعب در روز می‌باشد. در حال حاضر جریان پساب مخلوط با نسبتی حدود 60% پساب بهداشتی و 40% پساب صنعتی تصفیه می‌شود.

در سال 1393 تأسیسات استفاده مجدد از پساب در تصفیه خانه جهت تولید پساب تصفیه شده برای استفاده صنعتی با کیفیت‌هایی که مناسب جایگزینی منابع آب شیرین باشد، راه‌اندازی گردید. این تأسیسات جهت ذخیره پساب 500 تا 1000 مترمکعب در روز طراحی شد که شامل ته نشینی شیمیایی، فیلترهای چند لایه، اولترافیلتراسیون (UF)، فیلتراسیون کربن فعال و اسمز معکوس به عنوان مرحله نهایی تصفیه بوده است. به دلیل مشکلات متعدد مرتبط با جریان‌های پساب و فن‌آوری‌های نسبتاً جدید، عملکرد تصفیه‌خانه به لحاظ خروجی به میزان قابل توجهی ناموفق بوده است.

بنابراین فعالیت‌های پروژه شامل:

نصب دستگاه‌های اندازه‌گیری آنلاین به منظور نظارت دائمی کیفیت آب ورودی تصفیه‌خانه فاضلاب.

ارزیابی عملکرد تصفیه‌خانه فاضلاب و بررسی داده های تأسیسات استفاده مجدد از پساب.

تهیه گزارش فنی شامل نتایج طراحی و ارزیابی فرآیند تصفیه و نیز پیشنهادهایی برای بهینه‌سازی و انطباق‌پذیری.

دوره‌های آموزش عملی برای کارمندان در ارتباط با نحوه عملیات و نگهداری تأسیسات UF.

بحث و تبادل نظر در زمینه چالش‌ها و نتایج با تمامی همکاران ایرانی پروژه (مشاوران، بخش‌های اداری و عملیاتی)

کار بر روی پروژه شهرک صنعتی مورچه خورت

تأسیسات تصفیه در حد بالا در تصفیه‌خانه فاضلاب مورچه خورت.

ته‌نشینی شیمیایی؛ تاسیسات استفاده مجدد از پساب مورچه خورت

نتایج مورد انتظار:

1. بهینه‌سازی عملکرد تصفیه‌خانه فاضلاب

2. افزایش در آب خروجی از تأسیسات استفاده مجدد از پساب و جایگزین کردن آن با آب شیرین

3. تبدیل آن به عنوان الگویی برای دیگر تأسیسات استفاده مجدد از پساب در ایران

ارتباط:

Steffen Vogler, p2mberlin GmbH, steffen.vogler@p2mberlin.de