[:de]IWRM-Zayandehrud[:en]IWRM-Zayandehrud[:fa]مدیریت یکپارچه منابع آب زاینده رود[:]
[:de]

Capacity Development unterstützen

Die Umsetzung des IWRM-Konzepts erfordert nicht nur die Bereitschaft, sondern auch umfangreiche Kenntnisse aller Beteiligten, um neue Ansätze und Maßnahmen des nachhaltigen Wassermanagements einzuführen. Capacity Development kann nicht nur das Bewusstsein schärfen und die Akzeptanz für integrierte Systemlösungen erhöhen, es schafft auch neue Möglichkeiten, Konzepte nachhaltig umzusetzen.

Insofern ist Deutschland für den Iran in mehrfacher Hinsicht ein idealer Partner: Es besitzt im Wassersektor sowohl großes Technologie- und Innovationspotenzial als auch langjährige Erfahrung in der internationalen Weiterbildung. Deutschland ist einer der Marktführer im Wassersektor, z.B. in den Bereichen der Mess- und Kontrolltechnologie, und es ist Marktführer in Abwassertechnologie, Anlagen- und Komponentenbau. Wasser ist Schwerpunktthema der deutschen Entwicklungszusammenarbeit in 27 Ländern, die deutsche Regierung fördert wasserbezogene Projekte mit rund 400 Millionen Euro pro Jahr, zudem beinhalten all diese Projekte Elemente aus dem Bildungsbereich. Mit verschiedenen Stipendienprogrammen unterstützen BMBF und DWA junge internationale Wissenschaftler und Ingenieure.

Fähigkeiten für die Umsetzung eines IWRM ausbauen

Das Ziel des Projektes ist es daher, diese Herausforderungen in zwei eng miteinander verbundenen Arbeitspaketen anzugehen: Durch die Gründung eines Deutsch-Iranischen Kompetenzzentrums für Wasser- und Abwassermanagement (GICC) und durch die Erarbeitung von Vorschlägen für ein verbessertes Fortbildungssystem. Bis 2018 soll das GICC in seinen Grundzügen stehen, und die angepassten Strukturen des Fortbildungssystems sollen dort greifen.

Arbeitspakete
[:en]

Supporting Capacity Development

The implementation of the IWRM concept does not only require the willingness, but also comprehensive knowledge of all people involved to introduce new approaches and measures of sustainable water management. Capacity development can not only create awareness and acceptance of integrated system solution but it also offers the opportunity to implement approaches in a sustainable way.

In this regard Germany is an ideal partner for Iran in many ways: it has great technology and innovation potential in the water sector and many years of experience in international training. Germany is one of the market leaders in the water sector, for example in the fields of measurement and control technology, and is even world market leader in wastewater technologies, plant and component engineering. Water is a core area for German development cooperation in 27 countries, the German government supports water related projects with around 400 million Euros per year, and they all include educational elements. Various BMBF or DWA scholarship programs support young international scientists and engineers.

Expanding skills for IWRM implementation

From the perspective of the educational field Iran faces two main challenges which are closely related: on the one hand many training courses do not adequately prepare the participants for solving practical problems, for example at wastewater treatment plants. On the other hand inflexible bureaucratic processes of training demand assessment and evaluation hamper efficient water management.

The aim of the project is therefore to address these challenges in two interrelated work packages: by establishing a German-Iranian Competence Center for Water and Wastewater Management (GICC) and by improving the overall vocational training system. By 2018 the GICC is supposed to be in its set-up stage, and the recommendations for the training system improvement are successfully incorporated into its day-to-day business.

Work Packages
[:fa]

حمایت از ظرفیت‌سازی

اجراي مفهوم مديريت يکپارچه منابع آب جهت معرفي رويکردهاي جديد نياز به عزمي راسخ، دانش گسترده همه دست‌اندرکاران و راهکارهاي مديريتي پايدار، دارد. ظرفيت‌سازي با ايجاد آگاهي و پذيرش مفهوم سيستم يکپارچه، فرصتي جهت اجراي رويکردي پايدار در اين زمينه را نيز فراهم مي‌آورد.

در اين خصوص، کشور آلمان از جهات مختلف به عنوان شريکي ايده‌آل براي ايران بوده است. دارا بودن فن‌‌آوري پيشرفته، پتانسيل ايجاد نوآوري در بخش آب و سال‌ها تجربه در آموزش‌هاي بين‌‌المللي بيانگر اين مطلب مي‌باشد. آلمان يکي از پيشگامان بازار آب به عنوان مثال در زمينه‌‌هاي فن‌آوري کنترل و اندازه‌گيري، فن‌‌آوري‌هاي فاضلاب و مهندسي سازه مي‌باشد. پروژه‌‌هاي مربوط به آب، هسته مرکزي همکاري آلمان در 27 کشور است که در حدود 400 ميليون يورو در سال مورد حمايت مالي دولتي قرار مي‌گيرد. بخش آموزش در تمام اين پروژه‌ها وجود دارند. حمايت‌‌هاي مختلف مالي از طرف اتحاديه آب، فاضلاب و پساب (DWA) و يا وزارت علوم و تحقيقات دولت فدرال آلمان (BMBF) از دانشمندان و مهندسان جوان بين‌المللي صورت مي‌گيرد.

 

افزایش مهارت ها در راستای اجرای مدیریت یکپارچه منابع آب

از ديدگاه آموزشي، در ايران دو چالش اصلي وجود دارد که با يکديگر در ارتباط هستند:

از يک طرف اغلب دوره‌‌هاي آموزشي، شرکت‌کنندگان را براي حل مشکلات اجرايي به اندازه کافي توانمند نمي‌نمايد. از طرف ديگر با ارزيابي نيازهاي آموزشي و ارزش‌‌گذاري آنها به سبب وجود پروسه‌هاي غيرقابل انعطاف اداري، مديريت کارآمد آب را دچار مشکل مي‌نمايند.

هدف اين پروژه، بررسي چالش‌‌هاي مديريت آب و فاضلاب و نيز بهبود سيستم آموزش فني حرفه‌اي با ايجاد مرکز آموزش عالي ايران- آلمان (GICC) مي‌باشد.

انتظار مي‌‌رود مرکز آموزش عالي ايران- آلمان تا سال 1397، در مرحله تنظيم و برنامه‌ريزي بوده و بتواند پيشنهاداتي جهت بهبود سيستم آموزش ارائه دهد.

بسته‌های کاری:

[:]